Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Sağlık kuruluşlarına başvuran her birey, tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. Doktorunu ve / veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı
Hasta, her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibari korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güleryüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.

Mahremiyet Hakkı
Hastalar, hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir. Ziyaretçiler de dahil olmak üzere, kuruluş ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Kimliği Bilme Hakkı
Hastaların, kuruluşlarda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

Bilgi Edinme Hakkı
Hastalar, kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşun kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonuna ulaşma ve kendisine ilişkin tıbbi dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.

Haberleşme Hakkı
Temin edebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

Hasta Rızası Alınması
Hasta, tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, tedavisi ile ilgili olarak varılacak kararlara katılma hakkına sahiptir.

Danışma (Konsültasyon) Hakkı
Hastanın kendi talebi doğrultusunda, başka bir uzman ile konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı
Hastanın önerilen tedaviyi reddetme hakkı vardır.

Tetkik ve Tedavi Bedelleri
Hastanın sağlık kuruluşundan sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı
Hastaların, teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkı vardır.

Hasta Şikayetleri
Hastanın şikayetlerinin dikkate alınarak, şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.

Hasta Sorumlulukları

Bilgi Verme
Hasta, mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.

Önerilere Uyma
Hasta, ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme
Hasta, tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Tetkik ve Tedavi Giderleri
Hasta, sağlık kuruluşuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir. Tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
Tedavi giderleri, devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SSK ve Emekli sandığı gb. özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılananlar, tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten, bağlı oldukları daireler ya da kurumlarca ilgili sağlık kuruluşlarına yazılmış bir yazı ya da sevk kağıdını getirmelidirler. Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı sonradan getirmelidir. Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
Hasta, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Saygı Gösterme
Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır.
Hasta, sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymaladır.

Bulaşıcı Hastalık Hali
Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Uygunsuz Talep
Hasta yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verelmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Hasta Ziyaretcisi
Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çevresinde kabul etmelidir.

Tazmin Sorumluluğu
Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

Hasta Hakları Sorumlusu İletişim Bilgileri
Yasemin Yıldırım UĞUZ
0 530 930 48 45
yasemin.uguz@medinova.com.tr