Özel Medinova Hastanesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastanemiz tüzel kişiliği EGL Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak hizmet vermektedir.

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve Hastane tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. HASTANE TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır. Sizlerden aşağıda 2. Bölüm’de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir:

– adınız, soyadınız,
– T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
– doğum yeri ve tarihiniz,
– cinsiyetiniz,
– adresiniz,
– telefon numaranız,
– e-posta adresiniz,
– Hastane tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız,
– ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,
– özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
– Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
– laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
– bizimle iletişim geçtiğiniz takdirde ses kaydınız,
– hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
– Hastane dış kameranın görüş alanındaki araç plaka veriniz,
– medinova.com.tr web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,
– e-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

a) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
b) Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
c) Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;
d) Hastane’nin iç işleyişini planlanma ve yönetme,
e) Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;
f) Faturalandırma yapılması;
g) Kimliğinizin doğrulanması;
h) Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması;
i) Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;
j) Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;
k) Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;
l) Hastane’in iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
m) Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;
n) Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
o) İlaç veya tıbbi cihaz temini.

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Özel Anlaşmalı Kurumlar ve Özel sigorta şirketlerine tabi hastalarımızın bağlı olduğu kurum/şirketler,
 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
 • İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ve benzeri kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler ve her türlü yargı birimleri,
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
 • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatlarımız,
 • Kurumlarımızı denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri,
 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve Hastane’nin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

5. ÇEREZLER

Diğer birçok web sitesi gibi Medinova.com.tr’de “çerezler”den faydalanmaktadır. Çerezler bir web sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüs göndermede kullanılamaz.

Çerezler olmadan İnternet Sitesi’ni her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda İnternet Sitesi’nin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin Hastane tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz hastane adresine elden teslim ederek veya noter kanalıyla göndererek kişisel verilerinizin;

a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
d) Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Hastane’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
g) Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Hastane, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, kurum tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Biz kimiz

Tüm bilgileri web sitemizin adresi: https://www.medinova.com.tr ‘den öğrenebilirsiniz.

Talep formu için buraya tıklayınız.